Regulamin

 • 1. Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy sklep.myfreedom.pl, dostępny pod adresem internetowym sklep.myfreedom.pl, prowadzony jest przez 3F Group Sp. z o.o. wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000849118 prowadzonej przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy z siedzibą w Warszawie,

NIP: 5252827888, REGON: 386470695

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest 3F Group Sp. z o.o. wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000849118 prowadzonej przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy z siedzibą w Warszawie,

NIP: 5252827888, REGON: 386470695

 1. . Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta lub Kupującego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

 

 • 2. Definicje
 1. Konsument/Użytkownik – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca/Właściciel Platformy – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 3F Group Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797, NIP: 5252827888 , REGON: 386470695
 3. Klient/ Kupujący/Użytkownik– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca/Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta/Użytkownik – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Platforma/ Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.myfreedom.pl
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto/Profil – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia,
  w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu.

 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa/produkt cyfrowy będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Okres rozliczeniowy (dotyczy płatności cyklicznych)– okres rozliczeniowy wskazany przez Kupującego przy okazji składania zamówienia.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 17. com- system płatności elektronicznych
 18. Elavon- system

 

 • 3. Kontakt ze Sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: ul. Franciszka Klimczaka 1. 02 -797 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: hello@myfreedom.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: Michał Wichowski 576 210 020

     Agata Mazur 795 520 020

 1. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 04 2490 0005 0000 4530 5101 1728
 2. Klient może porozumiewać́ się̨ ze Sprzedawcą za pomocą adresów email i/lub numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 3. Klient może porozumieć́ się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-17.00.

 

 • 4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są̨:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Opera (itp.),
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies.

 

 • 5 Korzystanie z Platformy przez Użytkowników zarejestrowanych
 1. Użytkownik może dołączyć do Platformy wybierając odpowiednią opcję na Platformie.
 2. Użytkownik zarejestrowany to taki, dla którego w wyniku Rejestracji zostaje utworzone w Platformie Konto. Utworzenie Konta daje Użytkownikowi dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy. Właściciel Platformy zastrzega sobie możliwość zweryfikowania Konta, a tym samym nie zarejestrowania Użytkownika w wyniku negatywnej weryfikacji. Właściciel Platformy nie ma obowiązku informowania Użytkownika o przyczynach negatywnej weryfikacji.
 3. Rejestracji można dokonać wypełniając formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące informacje:
 4. imię,
 5. nazwisko,
 6. adres email,
 7. hasło.

Informacje, których podanie jest niezbędne do założenia Konta są wyraźnie oznaczone w formularzu rejestracyjnym.

 1. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego na adres e-mail Użytkownika, umieszczony w formularzu, zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość potwierdzająca Rejestrację.
 2. Po potwierdzeniu Rejestracji, Użytkownik zostanie poproszony o podanie dodatkowych informacji w celu dokończenia procesu Rejestracji i uzyska możliwość uzupełnienia informacji o swojej działalności i dorobku zawodowym w Profilu.
 3. Rejestracja do Platformy możliwa jest również za pośrednictwem konta Użytkownika na Facebook’u, w ramach usługi Facebook Connect. Użytkownik, który zdecyduje się na skorzystanie z tej usługi, w celu Rejestracji na Platformie zostaje przekierowany na stronę portalu Facebook, gdzie może zalogować się, podając swoje dane użytkownika do swojego profilu na Facebook’u. W ten sposób profil użytkownika w portalu Facebook jest łączony z Platformą.
 4. Właściciel Platformy świadczy na rzecz Użytkownika bezpłatną lub płatną usługę w postaci utrzymania Konta. Do zawarcia umowy o świadczenie tej usługi dochodzi z chwilą potwierdzenie przez Użytkownika procesu Rejestracji, poprzez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości e-mail, o której mowa w ust.3 powyżej. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Użytkownik w każdym czasie i bez podawania przyczyn może wypowiedzieć tę umowę, poprzez złożenie stosownego oświadczenia lub żądanie usunięcia Konta, co powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług utrzymania Konta. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie Konta należy wysłać e-mail na adres: hello@myfreedom.pl. Po otrzymaniu maila od Użytkownika, z zastrzeżeniem, iż adres mailowy musi być ten sam który był użyty przy zakładaniu Konta, Właściciel Platformy wyślę do Użytkownika maila z prośbą o potwierdzenie żądania usunięcia Konta. Dane Użytkownika, który rozwiązał umowę o utrzymanie Konta zostają usunięte.
 5. Zalogować się na Platformie można poprzez podanie adresu e-mail i hasła, wskazanych podczas Rejestracji lub za pośrednictwem swojego konta na Facebook’u.
 6. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników wśród informacji dostępnych na Koncie treści o charakterze bezprawnym.
 7. Użytkownik posiadający Konto na Platformie zobowiązany jest:
 • zamieszczać prawdziwe i aktualne informacje w swoim Profilu,
 • na bieżąco aktualizować dane podane w Profilu,
 • niezwłocznie odpowiadać na zapytania otrzymywane od Użytkowników.

 

      

 

 • 6 Korzystanie z Platformy przed Użytkowników
 1. Niezarejestrowany Użytkownik może korzystać z Platformy z następujących usług:
  • wyszukiwanie i przeglądanie profili, w tym wyszukiwanie interesujących go usług,
  • wysyłanie do innych Użytkowników, który mają swój profil na Platformie, zapytań, w tym próśb o wycenę usług,
 2. Zapytania można wysyłać poprzez wejście w profil Użytkownika i kliknięcie „Napisz” wyświetlające się w zakładce powyżej danych Użytkownika .

 

 

 • 7 Newsletter

 

 1. Użytkownik, może wyrazić zgodę na udostępnienie swojego adresu e-mail również w celu wykorzystania go przez właściciela Platformy do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych (dalej: „Newsletter”) dotyczących usług właściciela Platformy lub podmiotów współpracujących z właścicielem Platformy.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi newsletter’a następuje z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika subskrypcji do newsletter’a, za pośrednictwem linku znajdującego się w e-mailu otrzymanym przez Użytkownika po podaniu swojego e-maila w odpowiednim miejscu w Platformie.
 3. Wiadomość wysłana pocztą elektroniczną w ramach usługi newslettera zawiera:
 • dane właściciela Platformy jako nadawcy newslettera,
 • wskazanie tematu określającego treść newslettera,
 • informację handlową,
 • informację o sposobie rezygnacji z otrzymywania newslettera.
 1. Usługa newsletter’a świadczona będzie przez czas nieoznaczony. Użytkownik będzie mógł w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newsletter’a poprzez przesłanie e-maila z informacją o rezygnacji z newsletter’a na adres: hello@myfreedom.pl lub poprzez kliknięcie w specjalnie oznaczony link znajdujący się pod treścią wiadomości newsletter’a.

 

 

 • 8 Odpowiedzialność Właściciela Platformy

 

 1. Informacje znajdujące się na Platformie są zamieszczane w Profilu bezpośrednio na stronie internetowej przez Właściciela Konta.
 2. Właściciel Platformy nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkownika danych i informacji. Właściciel Platformy umożliwia każdemu Użytkownikowi zgłoszenie aktualizacji bądź zmiany informacji dotyczących bezpośrednio Profilu Użytkownika lub usług przez nich świadczonych.
 3. Wypowiedzi umieszczone w ramach Platformy wyrażają punkt widzenia Użytkowników, którzy je zamieszczają, a właściciel Platformy nie dokonuje żadnego automatycznego monitoringu komentarzy ani treści zamieszczanych przez Użytkowników.
 4. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za:
 • autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność informacji znajdujących się w Profilach poszczególnych Użytkowników ani informacji przekazywanych między Użytkownikami.
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań pomiędzy Użytkownikami.
 1. Właściciel Platformy nie będzie stroną zawieranych przez Użytkowników między sobą umów.
 2. Reklamacje dotyczące niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań między Użytkownikami należy kierować do Użytkownika będącego odpowiedzialnym za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, na adresy wskazane w Profilach Użytkownika.
 3. W razie złożenia reklamacji, o której mowa w ust. 6 powyżej, do właściciela Platformy, właściciel Platformy – jako podmiot nieuprawniony do rozpatrzenia takiej reklamacji, niezwłocznie przekaże ją właściwemu Użytkownikowi, o czym poinformuje Użytkownika składającego reklamację.

 

 • 9 Zgłaszanie zastrzeżeń i pomoc techniczna

 

 1. Użytkownicy mogą zgłaszać uwagi i zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem Platformy oraz korzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących jej funkcjonowania drogą elektroniczną, wysyłając zapytanie na adres: hello@myfreedom.pl.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać co najmniej dane osoby lub podmiotu zgłaszającego reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis uwag lub zastrzeżeń do usługi świadczonej przez Platformę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, właściciel Platformy zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

 • 10 Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia
  w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 • 11 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Platformy;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie
 

 • 12 Zasady płatności-usługi subskrybcyjne

(cykliczny okres rozliczeniowy)

 

 1. Płatności za usługi subskrybcyjne dokonywane są za pomocą karty kredytowej.
 2. Umowy zawierane są na czas określony zgodnie z wybrane przez Użytkownika okresem rozliczeniowym.
 3. Pierwsza płatność jest dokonywana niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 4. O ile Użytkownik nie zrezygnuje z usługi przed upływem okresu rozliczeniowego, po upływie okresu rozliczeniowego wskazanego przez Użytkownika w zamówieniu, umowa jest przedłużana automatycznie na kolejny okres rozliczeniowy.
 5. W przypadku skutecznej płatności, dostęp do Platfomy jest przedłużany automatycznie o kolejny okres rozliczeniowy.
 6. Przy pierwszej płatności Użytkownik podaje dane swojej karty akceptując kwotę cyklicznej płatności.
 7. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić na wskazanym rachunku płatności cyklicznych, odpowiednie środki na pokrycie należności.
 8. W przypadku kiedy opłata nie może zostać pobrana z przyczyn technicznych lub braku środków na koncie Użytkownika subskrypcja zostanie automatycznie wstrzymana/anulowana.
 9. Użytkownik otrzymuje informację, iż płatność cykliczna się nie powiodła i dostęp do platformy zostaje wstrzymany.
 10. Po usunięciu problemów technicznych oraz przywróceniu możliwości poboru środków z konta Użytkownika, Użytkownika będzie miał możliwość dalszego korzystania z Usług.

 

 

 • 13. Oferowane metody dostawy oraz płatności
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 2. Płatności elektroniczne
 3. Płatność kartą płatniczą.
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności:
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Tpay,
 6. Dostępne formy płatności:
 7. Akceptowane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 • 14. Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z Regulaminem.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • 15. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 3. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy .
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta oraz zwrotu Produktu o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności, pomijając koszty dostarczenia rzeczy.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 11. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy:
 13. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
 14. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 15. Wyjątki prawa do odstąpienia:nie można odstąpić od zamówienia dotyczącego dostarczania Treści i/lub rozpoczęcia korzystania z Platformy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną prośbą i zgodą użytkownika, co oznacza utratę prawa do odstąpienia.
 • 16. Reklamacja i gwarancja
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się̨, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 • 17. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa
  w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.),
  z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem
  a Sprzedawcą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim
  a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • 18. Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 • 19. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 

1.Niniejszy par. 18. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Kupującego niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Dla Klienta, o którym mowa w pkt 1., zalogowanego do Sklepu poprzez usługę Konto, ceny widoczne w Sklepie Internetowym są cenami netto.

3.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

4.Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi/Kupującemu stosownego oświadczenia.

6.Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

7.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 • 20. Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień́ niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy
  o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

deanne munoz bukaporn.com koi mil gaya video hd song
desi ledy.com pornorop.com savitabhabhi
sanjana xxx desipornscandals.com fresh porn online
شات محارم porn-planet.org سكس سري
bluefilms lazoom.mobi xx porn video
nsaporn pornotane.info bf bhejiye
fuckingvid hindi-porno.com bedroom scene
xnxx.com actress kamtube.mobi priyanka chudai
saks video film xporndirectory.info teluguxxx.com
www hindi sexi flyporn.me hindi teen sex
shruti marathe hot xxxhindiporn.net tamilgrilsex
جنس حقيقي hailser.com شرموطة عين شمس
افلام كرتون نيك radarporn.com سكس قذف لبن
uncencered henti hentaihooked.com the sex sweepers
broken marriage vow march 3 2022 full episode freeteleseryetv.net magsanoc